Case studies

Flowit on viimase kolme aasta jooksul viinud läbi mitmeid põnevaid projekte. Nende kirjeldused on toodud alljärgnevas loetelus ja…

Case studies

Tootmisettevõte

Suurus: 100 töötajat, tulu: 25 miljonit eurot

 • Probleem – Kõiki firma protsesse (müük, sisekommunikatsioon, aruandlus jne) hallati standardse kontoritarkvara ja -e-postiga. Et ettevõte kasvas kiiresti, hakkasid projektihaldus, kliendikommunikatsioon jt tegevused aina aeganõudvamaks muutuma. Et andmed ei olnud süstemaatiliselt organiseeritud, ei olnud meeskonnal projektidest selget ülevaadet.
 • Lahendus – Flowit lõi kliendile uue spetsiaalse tarkvara tema spetsiifiliste vajaduste rahuldamiseks. Tarkvarale olid lisatud integratsioonid ERP, planeerimise, varude, logistika, rahaasjade ja muu jaoks. Loodud tarkvara sisaldas Androidi rakendust aruandluseks, veebi teel ülesannete haldamiseks, kliendi tagasisidet reaalajas, samuti töölaudu projektijuhtidele, finantsosakonnale, klientidele jne.
 • Lõpptulemus – Kõik kliendi protsessid alates müügist kuni aruandluseni digitaliseeriti. Tänu sellele lühenes projektijuhtimise aeg 25% võrra, projektid sai lõpule viia 15% võrra kiiremini ning ettevõtte klientidel oli võimalik näha ülevaadet oma projektist reaalajas.

 

Taust

Sisekujunduse eritellimustega tegelev ettevõte oli viimase viie aasta jooksul äärmiselt kiiresti kasvanud. Kasvava nõudlusega sammu pidamiseks tuli neil oma siseprotsessid kõrgemale tasemele viia ning need digitaliseerida. Projekti planeerimine ja eelarvestamine, materjalide ja elementide hankimine ja tootmine, logistika ning paigaldamine – kõige selle tegemiseks kasutati standardset kontoritarkvara ja e-posti, mis oli meeskonnale ajakulukas. Neil oli vaja asjadest paremat arusaama ja tõhusust:

 • detailne planeerimine ja ajagraafikud;
 • detailne ülevaade eelarvetest ja tegelikest kuludest;
 • paremad kommunikatsioonilahendused partnerite ja klientidega suhtlemiseks;
 • digitaliseeritud igapäevased tööjuhised, aja jälgimine ning aruandluslahendused nende 100 töötajale;
 • detailne finants- ja tulemuslikkuse analüüs lõpetatud projektide kohta.

 

Tööprotsess

Alustasime protsessi kaardistamise ja kliendi üksikasjaliste vajaduste kindlakstegemisega. Kui hetkeolukord oli kaardistatud, tulevikuprotsessid valmis ning funktsionaalsed ja mittefunktsionaalsed nõuded paigas, koostasime põhjaliku võrdluse sobilikest kasutusvalmis tarkvarakomponentidest. Pärast näidisprojekti ülesseadmist ja kliendilt kinnituse saamist integreerisime lahenduse ühtsesse süsteemi ning arendasime erilise tarkvara ja viis erinevat integratsiooni ettevõtte spetsiifiliste vajaduste rahuldamiseks.

 

Tulemused

 • Meeskonnal on üksikasjalik arusaam projektidest ettepanekufaasist garantiini.
 • Kõik detailsed finantsandmed on igas projekti faasis saadaval.
 • Süsteem annab igapäevased ülesanded ning nende täitmist jälgivad projektijuhid käeshoitavate seadmetega kohapeal.
 • Vastava (Androidi) rakendusega saab aruandlust ja tellimusi hallata.
 • Projektide ja ressursside tulemuslikkuse mõõdikud, teave tarne, teostamise ja viivituste kohta.
 • Koostööpartneritega suhtlemine, sh pakkumised ja arveldamine, toimub läbi veebi.
 • Lõppkliendile võimaldatakse kogu projekti vältel täielik läbipaistvus.

 

 

Elektroonikatootja

Suurus: 800 töötajat, tulu: 140 miljonit eurot

 • Probleem – Üle 200 tarnijaga elektroonikatootjal ei olnud oma komponentide tarneahelast selget ega korrapärast ülevaadet. COVID-19 pandeemia tõttu muutus tarnijatest ülevaate omamine kriitiliseks ning oli vaja nimekirja potentsiaalsetest varutarnijatest juhuks kui allhankijal ei ole õigeaegne tarne teostamine võimalik.
 • Lahendus – Flowit lõi tarkvara, mis näitab ülitäpselt kõiki olemasolevaid ja potentsiaalseid tarnijaid, et võimaldada ettevõtte ostujuhtidel vajadustele vastavaid otsuseid teha. 
 • LõpptulemusEttevõte suutis tarnijaid mõne tunniga vahetada, vältides seega tarneahelaprobleeme. Neist sai üks väheseid ettevõtteid, kes COVID-19 pandeemia ajal õigeaegselt tarnida suutis ning tänu sellele kasvatasid nad oma klientuuri.

 

Taust

Elektrooniliste seadmete komponente tootev ettevõte on osa üleilmsest kontsernist, millel on kliente ja allhankijaid üle kogu maailma. Enamik nende tarnijatest asub Hiinas, mis põhjustas COVID-19 pandeemia ajal arvestatavaid transpordiraskusi. Et neil on üle 200 erineva tarnija, oli ettevõttel raske ja ajakulukas neil käsitsi silma peal hoida. Ettevõte vajas geograafilise asukoha, kaubagruppide ning varustuskindlustuse protsendiga seotud ülevaadet oma tarnijatest, samuti nimekirja potentsiaalsetest alternatiivsetest tarnijatest ja nendega seotud teavet.

 

Lahendus

Arendasime lahenduse, mis annab kliendile ühes kohas ülevaate kõigist oma allhankijatest, samuti vahetab digitaalselt hankijatega andmeid ning võimaldasime hankija muutmise ja neile tellimuse esitamise paaritunniseks protsessiks teha.

 

 

Metallitööde ettevõte

Suurus: 140 töötajat, tulu: 12 miljonit eurot

 • Probleem – Metallitööde ettevõttel läks klientidele hinnapakkumiste tegemiseks liiga palju aega – see nõudis vahepeal kuni kolme tööpäeva ning hõlmas hulga andmete käsitsi sisestamist.
 • Lahendus – Flowit ehitas tarkvararoboti, mis integreeris kõik juba ettevõttes kasutuses olnud tarkvarad ning lisas kihi, mis võimaldas sissetulevaid päringuid ja väljaminevaid pakkumisi visualiseerida. Lahendus automatiseeris hinnapakkumise loomise protsessi. 
 • LõpptulemusHinnapakkumise koostamise aeg vähenes kolmelt päevalt 30 minutile.

 

Taust

Metallitööde ettevõte toodab klientide jooniste põhjal erinevaid metallosi. Nad kasutavad osade tootmiseks tipptehnoloogiat, kuid esimene faas – hinnapakkumiste koostamine – nõudis neilt ebamõistlikult palju aega. Ühe hinnapakkumise koostamiseks tuli neil kliendilt õiges formaadis joonised saada, neis esinevad vead leida, arvutada väljalõikamise aeg ja teised hinnakomponendid. Pärast seda, kui klient oli pakkumise vastu võtnud, tuli informatsioon käsitsi uuesti süsteemi sisestada.

 

Lahendus

Me lõime tarkvararoboti, mis:

 • koondab e-kirjadest kõik hinnapakkumised ja 3D/CAD-joonistest asjakohase teabe;
 • teisendab need automaatselt vajalikku formaati;
 • sisestab need hinnakomponentide väljaarvutamiseks spetsiaalsesse süsteemi;
 • saab vajaliku informatsiooni ja genereerib selle põhjal automaatselt pakkumised;
 • kopeerib kogu teabe, nii et kui klient pakkumise vastu võtab, on ettevõttel võimalik:
  • anda hetkese töökoormuse põhjal täpne tarneaeg;
  • alustada tellimust nii, et kogu teave on juba ette sisestatud.

 

Tulemused

80% pakkumistest saadetakse nüüd automaatselt ilma inimese sekkumiseta, mis säästab ettevõttele iga nädal 160 tundi käsitsitööd.

Elektroonikaosade tootja

Suurus: 12 000 töötajat, tulu: 2 miljardit eurot

 • Probleem – Suurel elektroonikaosade tootjal ei olnud selget arusaama oma edasimüüjate ja lõppklientide käitumisest, mis tegi järgmiste perioodide müügi ja tootmismahtude ennustamise keeruliseks.
 • Lahendus – Flowit lõi lahenduse, mis korrastab ja impordib müügiandmed ning viib läbi mitmetasemelise käitumismustrite ja ennustava analüüsi.
 • Lõpptulemus – Ettevõte saab nüüd reaalajas klientide käitumist jälgida. Klientide käitumismustrite analüüs võimaldas 95% täpsusega järgmise perioodi müüki ennustada.

Taust, tööprotsess ja tulemused

Kümnete tuhande lõppklientide ja sadade turustajatega elektroonikaosade tootja tahtis saada ülevaadet oma klientide käitumisest, et ennustada tulevast müügimahtu, et oma tootmist paremini planeerida.

Lõime automaatsed andmete puhastamise ja importimise protsessid, et andmeid suure kiirusega andmelaos hoiustada ning rakendasime mitmetasemeliseks käitumismustrite ja ennustavaks analüüsiks tehisintellekti algoritme.

Loodud lahendusel oli mõju nende komponentide hinnale, mida kasutatakse enamikus elektroonilistes seadmetes.

Spetsialistide tööriistade turustusettevõte

Suurus: 30 töötajat, tulu: 6 miljonit eurot

 • Probleem – Ettevõte nägi vaeva suure hulga rutiinse tööga: kolm inimest töötas täiskohal andmete kogumise ja käsitsi erinevatesse süsteemidesse sisestamise alal.
 • Lahendus – Flowit analüüsis ja automatiseeris ettevõtte protsesse. 
 • Lõpptulemus – Ettevõtte andmeid analüüsitakse nüüd automaatselt. Nüüd said kolm töötajat tööajal keskenduda kõrgema lisandväärtusega ülesannetele, seega oli ettevõttel järgmise aastaga võimalik kasvada 25% võrra ilma, et ühtki uut töötajat oleks palgatud.

 

Taust, tööprotsess ja tulemused

Spetsialistide tööriistade turustusettevõte kasvas väga kiiresti, kuid nende tööprotsessid olid muutunud nende kasvu piiravaks. Teostasime digidiagnostika ja valisime välja protsessid, mis peaksid olema automatiseeritud ja digitaliseeritud, et töötajate rutiinse töö hulka vähendada. Selle tulemusel automatiseeriti järgmised protsessid:

 • klienditellimuste vastuvõtmine (sh tellitud koguste kontrollimine ja õigete transpordikulude lisamine);
 • nende toodete tarnimise kombineerimine, mis telliti erinevatel kuupäevadel, kuid mida on võimalik koos tarnida;
 • saatelehtede ja arvete genereerimine tellitud kaupade põhjal;
 • ERP-sisesed laoliikumised – vahel liigutatakse tooteid erinevate ladude vahel, ent tänu automatiseerimisele ei pea seda teavet enam käsitsi sisestama;
 • tootjatelt toodete tellimine (sh erinevate klientide tellimuste kombineerimine).

Kõigi ülalnimetatud protsesside automatiseerimine võttis aega neli kuud. Kliendi äri kasvas järgmise aasta jooksul 25% võrra uute töötajate palkamiseta.

 

 

Logistikaettevõte

Suurus: 200 töötajat, tulu: 100 miljonit eurot

 • Probleem – Suur, aastas 300 000 saadetisega tegelev logistikaettevõte kogus palju müügiandmeid, kuid sel ei olnud nende analüüsimiseks ühtki süstemaatilist lahendust. Nende müügiprotsessid olid muutunud reaktiivseks ja SPOT-müükide haldamine oli muutunud väga ressursikulukaks.
 • Lahendus – Flowit arendas tehisintellektilahendusega iseteenindusportaali, mis jälgib kliendikaotust ning prognoosib ennustava analüüsi algoritmide põhjal järgmise perioodi tellimusi. 
 • Lõpptulemus – Ettevõttel on nüüd selge arusaam oma klientide käitumisest, see suurendas nende ennetava müügi edukuse määra. Juba esimesel kasutusnädalal suutis ettevõte alles jätta kolm klienti, kes olid lahkumas.

 

Taust

Üks Eesti suurimaid logistikaettevõtteid kogus aastas 300 000 saadetise kohta andmeid, kuid selle analüüsimiseks puudus sobiv lahendus. Nad tahtsid oma 30 000 kliendi kohta paremat arusaama, et müüki ennustada ja oma logistikat tõhusamalt organiseerida.

 

Tööprotsess

Klientide vajaduste põhjal lõime tööriista, mis annab neile:

 • tehisintellekti genereeritud üksikasjalikud ennustused tulevaste saadetiste kohta;
 • kliendikäitumise analüüsi – saadetiste mustri;
 • klientide alleshoidmise / vahetamise analüüsi automaatsete raportitega;
 • kliendisaadetiste spetsiifilised pakkumised ning andmed järgmise eeldatud saadetise kohta;
 • täieliku logistika CRM-mooduli, mis võimaldab müügiprotsesse täielikult digitaliseerida ja tagab 100% läbipaistvuse.

 

Tulemused

 • 30% enam SPOT-müüke
 • 70% vähendatud kliendikadu
 • 100% müügiläbipaistvus
 • 100% müügivihjetele reageeritud

 

 

Inventuuri teostav ettevõte

Suurus: 360 töötajat, tulu: 12 miljonit eurot

 • Probleem – Suure inventuuri teostava ettevõtte põhitarkvara oli iganenud ja ei vastanud enam ettevõtte vajadustele, samuti vajas see iga uue kliendiga suurel määral lisaarendustööd.
 • Lahendus – Flowit arendas uue tarkvara, mis automatiseeris suure osa ettevõtte inventuuriga seotud protsessidest alates disainist hooldamiseni. 
 • LõpptulemusLahendus suurendas nende tööefektiivsust 30% võrra.

 

Lahenduse põhijooned

 • Jaekettide andmete integreerimine süsteemi.
 • Ettevõtte ajutiste töötajate andmebaasi ühishange ning automaatselt 5–100 inimese suuruste gruppide loomine, et vajalikke inventuure läbi viia; vajaliku kommunikatsiooni haldamine.
 • Reaalajas ülevaade inventuuriprotsessidest, kontrollidest ja kinnitamisest; tulemuspõhiste preemiate pakkumine.
 • Spetsiaalne rakendus Androidi-põhiste 4G-ühenduvusega füüsiliste skanneerijate jaoks.
 • Võrguvälise töö võimalus piirkondadele, kus puudub 4G-ühenduvus või WiFi.
 • Detailsed analüüsid ja raportid.
 • Inventuuritulemuste jagamine, mida saab otse klientide ERP-süsteemi edastada.

 

 

Digitaalne hoolekandeteenus

Suurus: 20 töötajat, tulu: 2 miljonit eurot

 • Probleem – Digitaalse hoolekandeteenuse pakkuja tegi hoolekandeteenuste pakkujate ning teenustest huvitatud eakate ja puuetega inimeste ühendamise kallal palju käsitsitööd.
 • Lahendus – Flowit arendas välja digitaalse platvormi, mis võimaldas inimestel hõlpsasti iseseisvalt kõik valla toetatud hoolekandeteenused leida. 
 • LõpptulemusEttevõte automatiseeris kümne inimese töö ja suutis tänu automaatsele lahendusele võita 80% turuosast.

 

Taust

Digitaalne hoolekandeteenus toetab kohalikke valdu digitaalse tööriistaga, mis aitab eakatele ja puudega inimestele teenusepakkujad leida. Siiski otsis taotlejatele valla pakutud teenuseid sotsiaaltöötaja, kes tegi seda käsitsi erinevaid andmebaase ja tööriistu kasutades. Eesmärk oli kõik teenusepakkujad ühte süsteemi koondada, et neid teenuseid vajavad inimesed võiksid nad ise üles leida. Süsteem oleks kasulik ka sotsiaaltöötajatele, kes saaksid vastuseid ja lahendusi palju kiiremini pakkuda.

 

Lahendus

Arendasime digitaalse platvormi, kus inimesed võivad teha järgmist:

 • leida kohalikke meditsiiniasutusi;
 • leida saadavalolevaid kohaliku omavalitsuse toetusi;
 • broneerida kohti külaliskorteris, restoranis, heaolu- ja hoolekandeasutustes;
 • broneerida kõiki väliseid teenusepakkujaid, näiteks juuksureid, sõiduteenuseid jne;
 • ürituste kalendrit koordineerida;
 • organiseerida ühistuba ja -kööki;
 • organiseerida vabaajategevusi ja -üritusi;
 • broneerida rakenduse kaudu remonditeenuseid;
 • suhelda naabritega;
 • kohtumisi kokku leppida;
 • korraldada koristus- või ostuteenuseid;
 • vahendada igapäevaseid toetus- ja hoolekandeteenuseid;
 • hädaolukorra ajal lähedasi teavitada;
 • kontrollida elektroonilisi abisüsteeme;
 • saada dokumentidele digitaalne ligipääs;
 • saada naabruskonna uudiseid;
 • leida internetist naabreid ja töötajaid.

 

 

Ilutoodete edasimüüja

Suurus: 120 töötajat, tulu: 20 miljonit eurot

 • Probleem – Kasvava ilutoodete edasimüüja e-kaubandusplatvorm ja ERP olid tehnoloogiliselt vananenud. Vanad süsteemid segasid kliendi laienemist uutele turgudele.
 • Lahendus – Flowit arendas uue spetsiaalse e-kaubandusplatvormi ja ERP-süsteemi. 
 • LõpplahendusEttevõte suurendas 30% võrra oma müüki ja laienes uutele turgudele.

 

Taust

Ilutoodete importija ja edasimüüja, kes tegutses kolmes riigis, planeeris laieneda e-kaubandusplatvormi abil veel kolme riiki. Siiski oli olemasolev platvorm tehnoloogiliselt vananenud ning ei vastanud enam lõppklientide vajadustele. Ettevõttel oli kiiresti uut lahendust vaja.

 

Lahendus

Flowit arendas kliendivajaduste rahuldamiseks uue e-kaubandusplatvormi ja integreeris selle ERP-süsteemiga, mis põhines ODOO platvormil. Võtsime projekti ideefaasist ja viisime selle ellu, sh teostasime:

 • disaini;
 • analüüsi;
 • arenduse;
 • katsetamise;
 • hoolduse.

Sarnaselt enamikuga projektidest vajab see projekt mitte ainult hooldust, vaid ka pidevalt uusi omadusi ja parandusi, seega on meil sellele pühendatud meeskond, kes täiskohaga projektiga tegeleb.

Alustame Sinu äri eesmärkide saavutamisega